Behövs de svenska trupperna i Afghanistan? – En afghans synvinkel på problematiken

Det har debatterats flitigt den senaste tiden huruvida de svenska truppernas vara eller inte vara i Afghanistan. De som är för använder sig av argumenten att vi skapar fred i landet och förhindrar att terrorismen får fotfäste i Afghanistan. Andra argument är att man förhindrar droghandeln från att spridas ut till västvärlden. Med handen på hjärtat måste man fråga sig hur mycket betyder den svenska hjälpen för de afghanska civila? Då jag själv har rest till landet vid flera tillfällen vet jag att befolkningen för det första inte kan särskilja ISAF styrkan från NATO eller de krigsförande trupperna.  Invasionsmakter eller främmande trupper ses med mycket stor skepsis och kan inte tolkas på annat sätt än som ett hot. Önskvärt hade varit att endast ISAF trupper med FN mandat hade fått verka i landet för att stödja uppbyggnaden av landet och bevara freden. Då Afghanistan klassas som ett av världens fattigaste länder är den första och främsta fokusområdet bistånd. Här har Sverige alltid haft en ledande roll och Svenska Afghanistankommittén är erkända för sina insatser oavsett regim i Afghanistan.  Genom de fredsbevarande trupperna enligt den modell som användes i Kosovo.

Afghanistan består av ett flertal olika folkgrupper där majoriteten utgörs av Pashtuner  och det är just denna folkgrupp som utmärkt sig för sin fientliga inställning mot främmande truppers närvaro i landet. Det var Pashtuner som  kastade ut britterna under det första ”Anglo-Afghanska” kriget under 1839-1842. Detsamma gällde under det andra ”Anglo-Afghanska” kriget som varade under 1878-1880. Värt att notera att britterna förlorade kriget i det sistnämnda kriget precis i samma region som de Brittiska trupperna är stationerade i Afghanistan idag.  Pashtuner är ett stamfolk med diverse stammar och kodex som är ett stolt folkslag och krigiska till naturen. När inga utomstående krigsmakter drabbar landet är konflikterna mellan stammarna som uppehåller dem.

Att Pashtunerna nu reser sig mot utländsk närvaro i Afghanistan i de södra regionerna kan inte tolkas på annat sätt än att man inte önskar någon invasionsmakt i landet. Man kan kalla motståndsmännen för Talibaner, terrorister eller jihadister men en minsta gemensamma nämnare är att de är Pashtuner. Att fler och fler afghaner ansluter sig till dessa krafter har enligt mig två huvudorsaker. Dels har Pashtunerna roll i centralregeringen i Kabul decimerats och deras rättigheter kränkts gång på gång av Norra Alliansens krigsherrar som sitter i makten. Norra Alliansen är en sammansatt grupp av forna krigsherrar, banditer och drogbaroner bestående av olika minoritetsgrupper så som Tadjiker, Uzbeker och Hazarer (mongoler).  Dessa har tack vare USA’s invasion fått möjlighet att styra över majoriteten av befolkningen som är Pashtuner och genom västvärldens bistånd kunnat sko sig själva än att låta biståndsmedel användas för vanliga afghaners förmån.

Det sticker i Pashtunernas ögon att dessa minoritetsgrupper vars historia i Afghanistan inte sträcker sig längre bort än 100 år tillbaka i tiden styr helt plötsligt över dem. Därför ser man ett tydligt mönster att motståndet mot de utländska trupperna är som starkast i de södra delarna av Afghanistan som domineras av Pashtunskt folkslag.

Argument som att utländska truppers närvaro i Afghanistan är på grund av att centralregeringen i Kabul har bjudit in dem håller inte i teorin. Sovjet använde samma argument för sin närvaro i Afghanistan och med facit i handen vet vi vikten av denna argument för afghaner.

Lösningen är inte att skicka fler trupper till Afghanistan utan att försöka eliminera och undanröja de problem och hinder som står i vägen för en varaktig fred i Afghanistan. Första steget är att dra krigsherrarna till Haag-tribunalen och ställa dem inför rätta. Frysa deras tillgångar och frånta deras enorma rikedomar som de gjort efter den 11 september.  Satsa mer på bistånd över hela landet och inte koncentrera detta bara i de norra regionerna. Fastställa datum då utländska trupper lämnar Afghanistan. Bistå med expertis och resurser för att eliminera korruption och att centralregeringen får ett legitimt och rättvis status.  En nyanserad regering som inkluderar rättvist alla folkslag är ett annat kriterium. Åter etablera det system som verkade innan Sovjetkriget där rådförsamlingar och byäldstar hade makten att lösa lokala konflikter.

Afghanistan är ett komplicerat land och man kan inte lösa problemet med att skicka fler trupper. Historien bevisar att utländsk närvaro i landet är dömt att misslyckas.  Afghaner är ett stolt och självständigt folkslag som kan inte övervinnas med vapenmakt.

Två Svenska soldater döda i norra Afghanistan

Två nya svenska soldater har skjutits ihjäl i norra Afghanistan.
SvD skriver:

De två yrkesofficerarna, Gunnar Andersson, en 31-årig löjtnant och Johan Palmlöv, en 28-årig kapten, stupade väster om Mazar-i-Sharif när de var ute på fotpatrull. De besköts med finkalibrig eld från ett handeldvapen klockan 11.03 svensk tid.

Problemet i Afghanistan är att landet inte har förbättrats på något sätt under den tid utländska trupper närvarat i landet. Då stora mängder pengar strömmar in har en del människor skott sig och något uppbyggnad av landet har överhuvud taget inte ägt rum. En korrupt regering med krigsherrar från Norra Alliansen som styr med maffiametoder har fått fritt spelrum. Södra Afghanistan har utelämnats helt till Talibaner eller andra fraktioner som styrs löst utan någon central ledare.

Attacken mot de svenska trupperna har uppenbarligen inte ägt rum av Talibaner då norra Afghanistan är än så länge befriad från Talibansk närvaro. Min teori är att det är den afghanska korrupta polisen eller rent av afghansk militär. Guvunören i Mazar-e-Sharif som heter Atta Mohammad är en krigsherre som vägrar lyda Karzai. Karzai har vid flera tillfällen försökt att byta ut honom men misslyckats då Atta Mohammad inte erkänner Karzai som den rättmäktiga presidenten över Afghanistan.

Istället för att västvärlden får kalla fötter och börjar prata om att lämna landet är mitt förslag att utländska stater skall sätta press och rent av att hjälpa president Hamid Karzai att få bort de korrupta krigsherrarna och ställa dem inför krigstribunalen i Haag. Se till att man ställer krav på regeringen i Kabul att utplåna korruptionen samt att se till att biståndsmedel används till förmån för befolkningen och inte hamnar i krigsherrarnas fickor. Man bör även granska hur dessa krigsherrar har kunnat samla på sig dessa enorma rikedomar under så kort tid och även frysa deras tillgångar i utländska banker. Det är ett fåtal personer som utmärker sig och får man bort dessa så öppnas möjlighet för förbättring.
Jag rekommenderar varm en skrift av Mohammed Daud Miraki som heter ”The anatomy of US’s defeat in Afghanistan“.